Τμήμα Βασικής Εκπαιδεύσεως (ΤΒΕ)

Στο Τμήμα αυτό εκπαιδεύονται οι Μόνιμοι Ανθλγοί, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΣΑΣ ή τη ΣΑΝ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί του τμήματος είναι: 

   (α)  Να γνωρίσουν άριστα τον οπλισμό και τα μέσα του Υγειονομικού Σώματος.

   (β)  Να καταστούν άρτιοι εκπαιδευτές.

   (γ)  Να εκτελούν πλήρως τα καθήκοντα Δκτού Τμήματος και Υπομονάδος στην ειρήνη.

   (δ)  Να διεξάγουν επιχειρήσεις Δκτού Τμήματος και Υπομονάδος στον πόλεμο.

   (ε)  Να γνωρίζουν τα καθήκοντα επιτελούς τάγματος

   (στ)Να εφαρμόζουν στην πράξη τις στρατιωτικές και επιστημονικές τους γνώσεις.

   (ζ)  Να εκτελούν καθήκοντα που προβλέπονται από τον ΠΟΥ των Μονάδων για το βαθμό τους.

 

Η εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών, κατανέμεται σε κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και σε πρακτική εκπαίδευση στην επιστήμη ή στον τομέα τους. Η διάρκεια και ροή εκπαίδευσης, καθορίζεται με ΠαΔ και με το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές εσωτερικού.

Η επιστημονική εκπαίδευση γίνεται σε νοσοκομεία του Σ.Ξ και σε μονάδες του Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού,  Φαρμακευτικού.

Η διδακτέα ύλη κοινών και ειδικών αντικειμένων στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης καθορίζεται αναλυτικά στα αντίστοιχα ΑΝΑΠΕΚ .