Τμήμα Ανθστων-Υπξκων-ΥΕΑ

(1)  Ανθστών (ΥΓ)   

      (α) Διοικητικών

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

- Η απόκτηση ικανότητας εκτελέσεως  των καθηκόντων Δκτού  Υπομονάδος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στην ειρήνη και στον πόλεμο.

- Η εκμάθηση  των  ειδικών  καθηκόντων  που προβλέπονται να αναλάβουν όπως σε Μονάδες εκστρατείας ώστε να ικανοποιούνται οι  ΑΝΣΚ  εκπαίδευσής.

- Η επ’έργω εκπαίδευσή τους όπως αυτή καθορίζεται  από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού.

        (β)  Τεχνικών

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

 - Η απόκτηση ικανότητας εκτελέσεως καθηκόντων Δκτη-Υπδκτή Υπομονάδος, και επιτελή ΔΜ για περιορισμένο χρόνο.

- Η εκμάθηση των ειδικών καθηκόντων που προβλέπονται να αναλάβουν όπως σε Μονάδες εκστρατείας ώστε να ικανοποιούνται οι  ΑΝΣΚ  εκπαίδευσής.  

- Η επ’έργω εκπαίδευσή  τους όπως αυτή καθορίζεται  από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού.

  (2)  Τμήμα Υπαξκων                            

Στο τμήμα αυτό παρακολουθούνται οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί από τη ΣΜΥ (Διαχειριστές – Διοικητικοί)

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι  η επ’έργω εκπαίδευσή τους όπως  αυτή καθορίζεται από  το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού .

(3)    Τμήμα ΥΕΑ

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

- Η ανανέωση,  συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεών τους.

- Η απόκτηση προσόντων προαγωγής.