Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής

Αποστολή του είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της Σχολής. Η συμμετοχή και υποστήριξη της εκπαίδευσης με μέσα και τεχνολογία πληροφορικής, προσομοίωσης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας και η παρακολούθηση του διαδικτυακού ιστοτόπου της Σχολής.