Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Τμήμα Στρατιωτικών Μελετών

Το Τμήμα Στρατιωτικών Μελετών, χειρίζεται τα παρακάτω θέματα:

α. Οργανώνει την μελέτη προσχεδίων νέων Κανονισμών και υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης, συμπλήρωσης ή αναθεώρησης Κανονισμών που ισχύουν.

β. Συνεργάζεται με εξειδικευμένα στελέχη που διατίθενται, μετά από έγκριση του ΓΕΣ/ΔΥΓ, για το σκοπό αυτό.

γ. Σε συνεργασία με το 3ο ΕΓ, τη Διεύθυνση Σπουδών της σχολής, το ΓΕΣ/ΔΥΓ/2ο Γρ. και το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ :

(1) Εκμεταλλεύεται τις παρεχόμενες από τη σχολή συνθήκες, τα διατιθέμενα μέσα, το εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο προσωπικό της σχολής, για την εκτέλεση πειραματισμών και δοκιμών, για επαλήθευση του δόγματος τακτικής και τεχνικής χρησιμοποίησης του Υγειονομικού, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα υπό μελέτη αντικείμενα.

(2) Παρακολουθεί τις εξελίξεις του Υγειονομικού των ξένων στρατών και επιλέγει ενδιαφέροντα άρθρα ή μελέτες για μετάφραση και δημοσίευση στα στρατιωτικά περιοδικά.

(3) Παρακολουθεί  την οργάνωση, τις μεθόδους εκπαίδευσης που εφαρμόζονται, καθώς και την ύλη που διδάσκεται σε σχολές ή κέντρα στο Υγειονομικό των ξένων στρατών και υποβάλλει στη σχολή τα εξαγόμενα συμπεράσματα, για τα διατιθέμενα μέσα και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους ενέργειας και όταν πρόκειται για ενδιαφέρουσες εξελίξεις, προτείνει την εισαγωγή τους στη σχολή ή το στράτευμα ανάλογα.

(4) Εισηγείται στην Ιεραρχία την παρουσίαση και εκμετάλλευση των ειδικών γνώσεων των αξιωματικών (παρουσίαση διαλέξεων ,υποβολή μελετών ,προώθηση εργασιών για δημοσίευση σε περιοδικά , εκπόνηση διατριβών κλπ).

(5) Τηρεί τις τυποποιήσεις (STANAGS) του ΝΑΤΟ