Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Τμήμα Ανθστων-Υπξκων-ΥΕΑ

(1)  Ανθστών (ΥΓ)

(α) Διοικητικών

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

– Η απόκτηση ικανότητας εκτελέσεως  των καθηκόντων Δκτού  Υπομονάδος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στην ειρήνη και στον πόλεμο.

– Η εκμάθηση  των  ειδικών  καθηκόντων  που προβλέπονται να αναλάβουν όπως σε Μονάδες εκστρατείας ώστε να ικανοποιούνται οι  ΑΝΣΚ  εκπαίδευσής.

– Η επ’έργω εκπαίδευσή τους όπως αυτή καθορίζεται  από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού.

(β)  Τεχνικών

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

– Η απόκτηση ικανότητας εκτελέσεως καθηκόντων Δκτη-Υπδκτή Υπομονάδος, και επιτελή ΔΜ για περιορισμένο χρόνο.

– Η εκμάθηση των ειδικών καθηκόντων που προβλέπονται να αναλάβουν όπως σε Μονάδες εκστρατείας ώστε να ικανοποιούνται οι  ΑΝΣΚ  εκπαίδευσής.

– Η επ’έργω εκπαίδευσή  τους όπως αυτή καθορίζεται  από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού.

(2)  Τμήμα Υπαξκων

Στο τμήμα αυτό παρακολουθούνται οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί από τη ΣΜΥ (Διαχειριστές – Διοικητικοί)

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι  η επ’έργω εκπαίδευσή τους όπως  αυτή καθορίζεται από  το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές και ΚΕ εσωτερικού .

(3)    Τμήμα ΥΕΑ

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος είναι:

– Η ανανέωση,  συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεών τους.

– Η απόκτηση προσόντων προαγωγής.