Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Τμήμα Βασικής Εκπαιδεύσεως (ΤΒΕ) Ανθλγών

Στο Τμήμα αυτό εκπαιδεύονται οι Μόνιμοι Ανθλγοί, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΣΑΣ ή τη ΣΑΝ ή Ανθλγοί (ΥΓ) απο μετάταξη.

Ο εκπαιδευτικός σκοπός του τμήματος ειναι οι απόφοιτοι να γνωρίσουν τη λειτουργία και να εξοικειωθούν με το υλικό και τα μέσα του Υγκού Σώματος καθώς και η σπουδή όλων των κλιμακών του Υγκού, των καθηκοντων επιτελούς σχηματισμού και η εφαρμογή στην πράξη των στρατιωτικών και επιστημονικών τους γνώσεων.

Η εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών, κατανέμεται σε στρατιωτική εκπαίδευση και σε επιστημονική εκπαίδευση στον τομέα τους. Η διάρκεια και ροή εκπαίδευσης, καθορίζεται με ΠαΔ και με το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε σχολές εσωτερικού.

Η επιστημονική εκπαίδευση γίνεται σε νοσοκομεία του Σ.Ξ και σε μονάδες του Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού,  Φαρμακευτικού και ΒΝΣ Σχηματισμών.

Η εκπαίδευση στο Bασικό Tμήμα καθορίζεται αναλυτικά στα αντίστοιχα ΑΝΑΠΕΚ .