Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως

Στο Τμήμα αυτό εκπαιδεύονται υποχρεωτικά :

(1) Οι Λγοί (ΥΓ) απόφοιτοι ΣΣΑΣ και ΣΑΝ (διάρκεια 9 εβδομάδες), με τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους:

(α) Να εκτελούν πλήρως τα καθήκοντα:

  •  Δκτού – Υδκτού Μονάδος.
  •  Επιτελούς Μονάδος.
  •  Συμβούλου για θέματα του Υγειονομικού Σώματος .

(β) Να γνωρίζουν την τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των Μονάδων ΥΓ.

(γ) Να γνωρίζουν θέματα υποστηρίξεως Μονάδος από πλευράς ΔΜ στην ειρήνη και στον πόλεμο.

(δ) Να οργανώνουν και κατευθύνουν την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση στις μονάδες της αρμοδιότητάς τους

(2) Οι  Λγοί  Διαχειριστές Υγειονομικού (ΔΥ), Αρχιτεχνίτες Υγειονομικού (ΑΥΓ), Διοικητικοί (ΥΓ) (διάρκεια 2-4 εβδομάδες), με εκπαιδευτικό στόχο την απόκτηση επιτελικών γνώσεων.

 

Η διδακτέα ύλη κοινών και ειδικών αντικειμένων στο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, καθορίζεται αναλυτικά στα αντίστοιχα ΑΝΑΠΕΚ .